slider02.jpg

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet brengt ook veranderingen voor werkgevers met zich mee. Van werkgevers wordt verwacht dat ze werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Promen kan u hierbij werk uit handen nemen.

Promen heeft specialisten in dienst die de ins- en outs van de wet kennen en in samenwerking met u kunnen bepalen hoe u invulling aan de Participatiewet kan geven.

Wat houdt de Participatiewet in?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er voor om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking,  werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong.

Welke werkzaamheden kunnen door Promen worden uitgevoerd?

Medewerkers van Promen hebben uiteenlopende kwaliteiten die per kandidaat verschillend zijn. Iedere vacature of mogelijkheid kan bij Promen uitgezet worden, zodat er een match gemaakt kan worden  uit het bestand van ruim 1.200  medewerkers uit de regio. Promen heeft onder andere veel kandidaten voor ondersteunende administratieve taken, facilitaire dienstverlening, assemblage, logistiek, werkzaamheden in zorginstellingen en groenvoorziening. Alle medewerkers die aan u worden voorgesteld zijn in staat om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren en worden daarbij ondersteund door specifieke begeleiding vanuit Promen.

Wat zijn garantiebanen?

Overheid en werkgevers hebben met elkaar afgesproken dat zij 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking  (de zogenaamde garantiebanen, ook wel  afspraakbanen genoemd). In 2026 dienen dit er uiteindelijk 100.000 te zijn die door reguliere werkgevers zijn gecreëerd. De overheid is verantwoordelijk voor de resterende 25.000 garantiebanen. Ook detacheringen tellen mee voor de invulling van de garantiebanen. U hoeft de medewerkers daarom niet zelf in de dienst te nemen.

Wat is de Quotumwet?

De afspraak om 125.000 extra banen te realiseren is niet vrijblijvend. Als de afspraak niet wordt nagekomen, treedt de Quotumwet in werking. Deze wet moet nog wel door de Eerste Kamer worden aangenomen. De Quotumwet geldt voor alle bedrijven met 25 werknemers of meer. Het percentage medewerkers met een arbeidsbeperking dat een werkgever een baan moet bieden, wordt op het moment dat de wet ingaat met een formule bepaald, en zal waarschijnlijk rond de 5% liggen.


De quotumheffing kan voor het eerst ingaan vanaf 2017. In 2016 wordt per sector beoordeeld of werkgevers uit die sector de aantallen banen voor 2015 hebben gehaald. Als dat niet het geval is, kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of de sectoren) die de aantallen uit de banenafspraak niet heeft (of hebben) gehaald. Voor werkgevers die niet aan het quotum voldoen, zal een quotumheffing gaan gelden.

Welke regelingen zijn beschikbaar?

De gemeente en het UWV hebben de mogelijkheid om voor mensen met een arbeidsbeperking een aantal re-integratie instrumenten in te zetten. Zo komt u als werkgever mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie, de no-riskpolis, jobcoaching, een proefplaatsing of noodzakelijke werkvoorzieningen.

Hoe vind ik een geschikte kandidaat?

Promen zorgt voor de juiste match tussen vacature en kandidaat door een kwalitatief goede voorselectie. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt de medewerker door ons voorbereid op de werkzaamheden. Ook blijven wij de medewerker op de werkvloer begeleiden.  De begeleiding wordt verzorgd door een jobcoach, die zowel het aanspreekpunt voor de medewerker als voor u is. Bij detachering nemen wij  naast de begeleiding ook de administratieve rompslomp van u over en loopt u geen risico bij uitval wegens ziekte. Bij het aangaan van een dienstverband bieden wij uiteraard ook begeleiding en kunnen wij u alle informatie verstrekken over mogelijke subsidies, de no-riskpolis en overige mogelijkheden.

Hoe is de begeleiding geregeld?

De begeleiding die vanuit Promen wordt verzorgd is afhankelijk van de gekozen werkvorm. Als er is gekozen voor groepsdetachering wordt er gezorgd voor deskundige leiding vanuit Promen. Als een medewerker individueel geplaatst is (via detachering of begeleid werken), wordt de begeleiding verzorgd door een jobcoach, waarmee geregeld contact is. De begeleiding op de werkvloer mag ook door u worden verzorgd.


Contact

Onze specialisten vertellen u graag persoonlijk over hoe uw bedrijf met onze medewerkers het beste kan halen uit de Participatiewet.

Hein Stolwijk: 06 51580932
Geraldine Snoek: 06 53733027
Wibo Bourguignon: 06 41580840